Windows PowerShell. Podstawy

Windows PowerShell. Podstawy

 

Naucz się korzystać z nowoczesnych narzędzi PowerShella i usprawniaj żmudne zadania administracyjne!

 • Jak skonfigurować środowisko PowerShella?
 • Jak tworzyć aplety poleceń i jak ich używać?
 • Jak korzystać z potoku danych?

Windows PowerShell to innowacyjne narzędzie do zarządzania systemem i przetwarzania skryptów dla serwerów oraz klientów pod kontrolą Windows. Charakterystyczną cechą tego interpretera poleceń jest obiektowa logika, która sprawia, że wynikiem każdego polecenia jest obiekt określonego typu. Dodatkowo wszystkie funkcje dostępne przez API systemu są możliwe do wywołania z poziomu PowerShella. Dzięki swojej uniwersalności oraz nowoczesnym narzędziom interpreter ten zapewnia spójny oraz jasny mechanizm zarządzania, oparty na wierszu poleceń i niewymagający od użytkownika dużej wiedzy programistycznej.

Książka "Windows PowerShell. Podstawy" zawiera dokładny opis innowacyjnej architektury PowerShella, zasad pisania skryptów oraz możliwości korzystania z podstawowych interfejsów systemowych: COM, WMI, ADSI i ADO.NET, a także obszerny zbiór opisów rozwiązań konkretnych zadań administracyjnych. Korzystając z tego przewodnika, poznasz funkcje i narzędzia PowerShella. Nauczysz się również korzystać z obiektowego potoku danych i zarządzać procesami, dziennikami zdarzeń oraz wpisami rejestru. Dzięki zawartej tu wiedzy z pewnością usprawnisz i zautomatyzujesz wszelkie czasochłonne zadania administracyjne, by móc swobodnie stosować PowerShell jako podstawową konsolę do codziennej pracy.

 • Aplety poleceń
 • Przetwarzanie potokowe
 • Potoki danych
 • Uniwersalny model nawigacji
 • Definiowanie dysków
 • Język skryptów PowerShella
 • Tablice asocjacyjne
 • Praca ze skryptami
 • Różnicowanie reakcji na błędy
 • Biblioteki klas
 • Narzędzia PowerShella
 • Zarządzanie użytkownikami i grupami w Active Directory
 • Bazy danych
 • Zaawansowane operacje dostępu do danych

PowerShell skróci czas Twojej pracy!

 

Spis treści

Wstęp (11)
Podziękowania (15)
O autorze (17)
Część I: Windows PowerShell - wprowadzenie (19)
Rozdział 1. Pierwsze kroki (21)

 • Czym jest Windows PowerShell? (21)
 • Pobieranie i instalowanie rozszerzeń PSCX (35)
 • Testowanie rozszerzeń PSCX (37)
 • Pobieranie i instalowanie pakietu PowerShellPlus (37)
 • PowerShell Editor (38)
 • Podsumowanie (42)

Rozdział 2. Aplety poleceń (43)

 • Aplety poleceń - podstawy (43)
 • Aliasy (47)
 • Wyrażenia (51)
 • Polecenia zewnętrzne (51)
 • System pomocy WPS (53)
 • Podsumowanie (56)

Rozdział 3. Przetwarzanie potokowe (61)

 • Potok danych (61)
 • Procesor potoków (65)
 • Złożone potoki danych (66)
 • Dane wyjściowe (67)
 • Interakcje z użytkownikiem (73)
 • Podsumowanie (75)

Rozdział 4. Potoki danych (77)

 • Analizowanie zawartości potoku (77)
 • Filtrowanie obiektów (88)
 • Przycinanie obiektów (90)
 • Sortowanie obiektów (92)
 • Grupowanie obiektów (93)
 • Obliczenia (93)
 • Wartości pośrednie (95)
 • Porównywanie obiektów (96)
 • Rozgałęzienia (96)
 • Podsumowanie (97)

Rozdział 5. Uniwersalny model nawigacji (99)

 • Rejestr systemu Windows (99)
 • Dostawcy danych i dyski (100)
 • Aplety nawigacyjne (101)
 • Ścieżki (103)
 • Definiowanie dysków (104)
 • Podsumowanie (105)

Rozdział 6. Język skryptów PowerShella (107)

 • System pomocy (108)
 • Rozdzielanie poleceń (108)
 • Komentarze (108)
 • Zmienne (109)
 • Typy danych PowerShella (110)
 • Liczby (114)
 • Liczby losowe (115)
 • Ciągi znakowe (116)
 • Data i godzina (119)
 • Tablice (121)
 • Tablice asocjacyjne (tabele skrótów) (123)
 • Operatory (125)
 • Struktury sterujące (126)
 • Podsumowanie (128)

Rozdział 7. Praca ze skryptami (131)

 • Pierwszy skrypt (131)
 • Uruchamianie skryptu PowerShella (133)
 • Włączanie skryptu (133)
 • Zabezpieczenia (134)
 • Podpisywanie skryptów (136)
 • Wstrzymywanie wykonywania skryptu (138)
 • Błędy i obsługa błędów (138)
 • Podsumowanie (144)

Rozdział 8. Biblioteki klas (145)

 • Klasy .NET (145)
 • Klasy COM (150)
 • Klasy WMI (152)
 • Podsumowanie (166)

Rozdział 9. Narzędzia PowerShella (169)

 • Konsola Windows PowerShell (169)
 • PowerTab (174)
 • PowerShellPlus (174)
 • PowerShell Analyzer (178)
 • PrimalScript (181)
 • Sapien PowerShell Help (184)
 • Podsumowanie (186)

Rozdział 10. Porady i rozwiązywanie problemów (187)

 • Debugowanie i śledzenie (187)
 • Dodatkowe aplety poleceń (191)
 • Historia poleceń (203)
 • Informacje o systemie i komputerze (203)
 • Profile PowerShella (205)
 • Graficzny interfejs użytkownika (211)
 • Podsumowanie (215)

Część II: Windows PowerShell w praktyce (217)
Rozdział 11. Systemy plików (219)

 • Aplety poleceń do administracji systemem plików (219)
 • Dyski (220)
 • Zawartość katalogu (224)
 • Właściwości pliku (226)
 • Właściwości plików wykonywalnych (228)
 • Łącza w systemie plików (229)
 • Kompresja (233)
 • Udziały sieciowe (234)
 • Podsumowanie (246)

Rozdział 12. Dokumenty (247)

 • Pliki tekstowe (247)
 • Pliki binarne (250)
 • Pliki CSV (251)
 • Pliki XML (252)
 • Pliki HTML (261)
 • Podsumowanie (264)

Rozdział 13. Rejestr i oprogramowanie (265)

 • Rejestr systemu Windows (265)
 • Administracja oprogramowaniem (271)
 • Podsumowanie (278)

Rozdział 14. Procesy i usługi (279)

 • Procesy (279)
 • Usługi systemu Windows (284)
 • Podsumowanie (291)

Rozdział 15. Komputery i urządzenia (293)

 • Konfiguracja komputera (293)
 • Urządzenia (296)
 • Dzienniki zdarzeń (300)
 • Liczniki wydajności (302)
 • Podsumowanie (304)

Rozdział 16. Sieć (305)

 • Ping (305)
 • Konfiguracja sieci (306)
 • Odwzorowania nazw (309)
 • Pobieranie plików z serwera HTTP (310)
 • Poczta elektroniczna (311)
 • Microsoft Exchange Server 2007 (312)
 • Internetowe usługi informacyjne (315)
 • Podsumowanie (321)

Rozdział 17. Usługi katalogowe (323)

 • Dostęp do usług katalogowych - wprowadzenie (323)
 • Zarządzanie użytkownikami i grupami przy użyciu WMI (324)
 • Obszar nazw System.DirectoryServices i adapter ADSI (325)
 • Wady adaptera ADSI (330)
 • Identyfikacja obiektów usług katalogowych (ścieżki) (333)
 • Typowe operacje katalogowe (335)
 • Podsumowanie (342)

Rozdział 18. Zarządzanie użytkownikami i grupami w Active Directory (343)

 • Klasa Active Directory User (343)
 • Tworzenie konta użytkownika (346)
 • Uwierzytelnianie (349)
 • Usuwanie konta użytkownika (349)
 • Zmiana nazwy konta użytkownika (350)
 • Przenoszenie konta użytkownika (350)
 • Zarządzanie grupami (351)
 • Jednostki organizacyjne (354)
 • Podsumowanie (354)

Rozdział 19. Przeszukiwanie Active Directory (355)

 • Składnia zapytań LDAP (355)
 • Zapytania LDAP w PowerShellu (356)
 • Wyszukiwanie w katalogu - uwagi praktyczne (360)
 • Przykłady zapytań LDAP (363)
 • Używanie apletu polecenia Get-ADObject (364)
 • Podsumowanie (364)

Rozdział 20. Dodatkowe biblioteki rozszerzeń do administracji Active Directory (367)

 • Dostawca nawigacji PowerShell Community Extensions (367)
 • Rozszerzenia www.IT-Visions.de (368)
 • Rozszerzenia firmy Quest (370)
 • Pobieranie informacji o strukturze Active Directory (371)
 • Zasady grup (372)
 • Podsumowanie (377)

Rozdział 21. Bazy danych (379)

 • Biblioteka ADO.NET (379)
 • Przykładowa baza danych (384)
 • Bazy danych w PowerShellu (384)
 • Podsumowanie (394)

Rozdział 22. Zaawansowane operacje dostępu do danych (395)

 • Obiekt DataSet (395)
 • Dostęp do danych z użyciem apletów www.IT-Visions.de (401)
 • Podsumowanie (406)

Rozdział 23. Zabezpieczenia (407)

 • Zabezpieczenia Windows (407)
 • Klasy (412)
 • Odczyt list ACL (414)
 • Odczyt wpisów ACE (416)
 • Podsumowanie (417)

Rozdział 24. Zmiana ustawień zabezpieczeń (419)

 • Translacja identyfikatorów kont (419)
 • Odczytywanie informacji o właścicielu (424)
 • Dodawanie wpisu ACE do listy ACL (424)
 • Usuwanie z listy ACL wpisu ACE (427)
 • Kopiowanie ACL (430)
 • Definiowanie ACL w języku SDDL (430)
 • Podsumowanie (432)

Część III: Dodatki (433)
Dodatek A: Aplety poleceń WPS (435)
Dodatek B: PowerShell 2.0 (453)
Dodatek C: Bibliografia (457)
Skorowidz (461)

 

Holger Schwichtenberg, Windows PowerShell. Podstawy, 2009.